Met enthousiasme groeien op De Grote LierDe medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapraad (MR) komt op voor belangen van de school, de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. De MR binnen De Grote Lier streeft ernaar door middel van een goede communicatie en een kritische blik een actieve bijdrage te leveren aan het beleid van onze school.

De Wet Medezeggenschap op scholen, die vanaf 1 januari 2007 geldt, stelt niet alleen dat er een MR moet zijn, maar heeft ook een aantal rechten en bevoegdheden geregeld; zoals het informatierecht, het initiatiefrecht, de instemmingbevoegdheid en de adviesbevoegdheid. Dit houdt in dat bepaalde beleidszaken door de directie aan de MR moeten worden voorgelegd om hiervoor instemming dan wel advies te verkrijgen.

De vergadering van de MR is openbaar en kan door iedereen worden bijgewoond, tenzij over individuele personen wordt gesproken.

Alle leerkrachten en alle ouders kunnen de secretaris van de MR verzoeken een onderwerp of voorstel op de agenda van een vergadering te plaatsen om dit te bespreken.

 
Leden


De MR bestaat uit twee geledingen, de zogenaamde oudergeleding en de personeelsgeleding.

De grootte van de MR hangt af van het aantal leerlingen dat de school telt. Voor De Grote Lier betekent dit: vier ouders en vier leerkrachten. Alle leden nemen zitting voor de termijn van drie jaar. Hierna is het mogelijk je opnieuw verkiesbaar stellen.

                                               

Leerkrachten:

Tisra Megens
Silvia van Zuijlen
Glenda Scanlon 
Henriëtte van Ruitenbeek

 

 


Ouders:

Michael de Jong
Annelien ter Avest
Simone Dahlberg
Ivanka van der Heijden 

 

Vergaderschema


 

 31 oktober 2017
16 januari 2018
  3 april  2018
29 mei 2018
19 juni 2018

 

Alle vergaderingen zijn van 19.00 uur tot 21.00 uur

NotulenKlik hier voor de notulen van de MR

De GMR


Binnen de stichting Lijn 83 , waar de Grote Lier onderdeel van uitmaakt, is er een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (de GMR).

Zaken die bovenschools geregeld worden en voor alle scholen gelijk zijn behoren bij de GMR. In het algemeen kan je stellen dat het bestuursbrede beleid plaatsvindt op GMR-niveau en de implementatie van het beleid plaatsvindt in overleg met de schoolleiding en de MR.

 


 Contact


Ouders kunnen de MR verzoeken een onderwerp of voorstel op de agenda van de vergadering te plaatsen.

Klik op contact om de secretaris van de MR een e-mail te sturen.